top of page

Styret i Ryvingens venner og foreningens vedtekter

Ryvingens venner er en ideell organisasjon som arbeider for bevaring og allmenn bruk av Ryvingen fyrstasjon. Alle er velkomne som medlemmer av Ryvingens venner. Det er styret og medlemmene av Ryvingens venner som drifter og forvalter fyrstasjonen gjennom frivillig og ulønnet arbeid. Fra 2017 har Ryvingens venner en 10-årig avtale med Kystverket Sør-Øst om å drifte fyrstasjonen.

Styret i Ryvingens venner 2023-2024

Paal Pedersen, leder, tlf. 95 03 81 11

Øystein Steinsvåg, nestleder, tlf. 91 34 09 06

Anja Hagen, bookingansvarlig, tlf. 91 99 83 37

Marte Ur Løvaas, sekretær, tlf. 48 12 36 55

Liv Steinsvåg, styremedlem, tlf. 41 31 43 71

Ina Haugland, styremedlem, tlf. 91 19 91 07

Kurt Dyrstad, styremedlem, tlf. 90 87 66 73 (og fører av Ryvingen-båten "Odin")

Magne Johannessen, styremedlem, tlf. 97 73 40 59

Endre Walvick, styremedlem, tlf. 90 04 29 72

Åse Wetrhus, styremedlem, tlf. 97 97 83 77

Edvard Gahre Børresen, styremedlem, tlf. 95 15 07 63

Erling Hageland, styremedlem, tlf. 97 07 03 45

Gerhard Spikkeland, styremedlem, tlf. 90 20 64 70 

Per Arvid Olsen, styremedlem, tlf. 48 48 19 99

Ragnvald Madland, styremedlem, tlf. 90 11 00 64

Nils Reidar Christensen, observatør, tlf. 95 73 16 86

Revisor: Linda Salthaug, statsautorisert revisor RSM Norge

VEDTEKTER OG REGLER FOR RYVINGENS VENNER

Vedtektene og virksomheten til Ryvingens venner er regulert av driftsavtalen mellom Kystverket SørØst og Ryvingens venner om drift av Ryvingen fyrstasjon, gjeldende fra 2017-2027. 

 

Formål
* Ryvingens venner skal arbeide for bevaring og allmenn bruk av Ryvingen fyrstasjon.


Medlemskap
* Alle kan bli medlem av Ryvingens venner. Medlemskontigenten er kr. 200,- for
enkeltmedlem og kr. 300,- for familiemedlemskap, dvs. pr. husstand / samme adresse.
* Ett medlemskap / familiemedlemskap utgjør en stemme på årsmøtet.
Stemmeberettigede på årsmøtet er de som har betalt kontingenten innen
desember året før. Utmelding skal skje skriftlig.


Vertskap på fyret
* Alle medlemmer kan søke om å bli vertskap på fyret i sommerperioden. 
* Søkere til vertskapsuker på Ryvingens fyrstasjon må alltid sette opp ukenummer på
den uken / ukene, som de søker om å være vertskap.
* Styret i Ryvingens venner foretar fordeling av vertskap i sommerperioden. Ved
flere søkere på samme uke priorteres de som har deltatt på dugnader.

Årsmøtet
* Årsmøtet er Ryvingens venners høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles hvert
år med minst to ukers varsel. Årsmøtet kunngjøres i Lindesnes avis, på
ryvingenfyr.no og facebook. De aktuelle årsmøtepapirene deles ut i møtet.

* Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret 3 dager
før dato for avvikling av årsmøtet.
* Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
* Benkeforslag kan behandles dersom det er 2/3 dels flertall på årsmøtet for dette.
* Forslag om vedtektsendring / oppløsning kan ikke fremmes som benkeforslag.
* Årsmøtet er beslutningsdyktige uavhengige av antall deltakere.


Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Styrets årsberetning
4. Regnskap og budsjett.
5. Innkomne forslag.
6. Forslag til arbeidsplan
7. Valg av styre, valgkomite og revisor
8. Eventuelt

Ekstraordinært årsmøte
* Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller 1/3
av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er
grunn for innkallelsen.
* Innkallingen skal skje på samme måte og med de samme frister som ordinært årsmøte.
* Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 6 uker etter at det er reist krav om et slikt
møte. Juni, juli og august medregnes ikke.

Styret
*  Valgkomiteen fremmer forslag til årsmøtet.

* Lederen velges for to år.
* Nestleder og styremedlemmer velges for 2 år.

 

Dette innebærer at halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år.


* Styret velger selv kasserer og sekretær.
* Styret er beslutningsdyktig når minst 5 er tilstede, inkludert leder eller nestleder. Ved
stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme.
* Styret skal arbeide for å fremme formålet med Ryvingens venner. Styret følger
de hovedlinjer som er satt opp i arbeidsplanen og samarbeider med Kystverkets SørØst-representanter for å realisere planen.

* Styret kan nedsette arbeidsgrupper og utvalg til å utføre oppgaver. Etter behov kan styret benytte
seg av rådgivere på særskilte områder.


Valgkomite og revisor
* Valgkomiteen består av to representanter. Valgkomiteen velges for to år. Revisor
velges for to år.

Endring av vedtektene
* Endring kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet, eller i ekstraordinært årsmøte.

Oppløsning
* Ryvingens venner kan oppløses etter to påfølgende årsmøter / ekstraordinært
årsmøte med 2/3 flertall.
* Økonomiske midler og utstyr i Ryvingens venner skal disponeres av årsmøtets flertall
ved oppløsning. Dokumenter og arkivverdig materiell skal ivaretas i tråd med
Riksarkivets regler.

bottom of page